Курс "Электронные таблицы" 17/06/2024 - 13/08/2024

Õppekava nimetus

Arvutustabelid

Õppekavarühm

482  Arvutikasutus

Õppekava koostamise alus

The European Computer Driving Licence Foundation Ltd.

Moodul 3 (Arvutustabelid)

Koolituse maht ja õppe ülesehitus

50 auditoorset tundi (loeng ja praktilised ülesanded)

Õppekeskkond

Arvutidega varustatud õppeklass

Sihtgrupp ja õppe alustamise tingimused

 

Kursus on mõeldud täisealistele, kellel on vähene kogemus arvutiga töötamisel.

Eesmärk

Arvutikasutamise oskuste parandamine

Õpiväljundid

Arvutustabelid nõuab taotlejalt arvutustabeli mõiste tundmist ja oskusi
tabelitöötlusrakenduse kasutamiseks igapäevaste tabelite koostamisel.

 Taotleja peab omama järgmisi oskusi:
· Töö arvutustabelitega ja nende salvestamine eri failivormingutes.
· Sisseehitatud suvandite, näiteks spikrifunktsioonide valimine rakenduses
tööviljakuse tõstmiseks.
· Andmete sisestamine lahtritesse ja head töövõtted loendite loomisel. Andmete
valimine, sortimine ja kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine.
· Ridade ja veergude redigeerimine töölehel. Töölehtede kopeerimine,
teisaldamine, kustutamine ja sobiv ümbernimetamine.
· Matemaatiliste ja loogiliste valemite loomine standardsete
tabelitöötlusfunktsioonide abil. Head töövõtted valemite loomisel, vigaste
väärtuste leidmine valemites.
· Arvude ja tekstisisu vormindamine arvutustabelis.
· Diagrammide valimine, loomine ja vormindamine teabe mõistlikuks
edastamiseks.
· Arvutustabeli leheküljesätete kohandamine ning arvutustabeli sisu kontrollimine
ja parandamine enne tabeli lõplikku printimist.

Õppesisu

4.1 Rakenduse kasutamine

4.1.1 Töö arvutustabelitega

4.1.2 Tööviljakuse tõstmine

4.2 Lahtrid

4.2.1 Lisamine ja valimine

4.2.2 Redigeerimine ja sortimine

4.2.3 Kopeerimine, teisaldamine ja kustutamine

4.3 Töölehtede haldus

4.4 Valemid ja funktsioonid

4.5 Vormindamine

4.5.1 Arvud ja kuupäevad

4.5.2 Sisu

4.5.3 Joondus ja ääriseefektid

4.6 Diagrammid

4.6.1 Loomine

4.6.2 Redigeerimine

4.7 Väljundite ettevalmistamine

4.7.1 Häälestus

4.7.2 Kontroll ja printimine

Õppemeetodid

Loeng, praktiline töö

 

Õppematerjalid

Koolitaja poolt koostatud õppematerjal

Nõuded õpingute lõpetamiseks,
sh hindamismeetodid ja -kriteeriumid

Õppijale ja tema töödele antakse tagasisidet koolituse jooksul Hinnangu andmine toimub koolituse käigus, analüüsi teel.

Koolituse läbimisel väljastatav dokument

Peale kursuse läbimist saab õpilane kas tunnistus või tõend. Et saada tunistust peab õpilane läbima kursuse vähemalt 80% ulatuses. Muidu isikule väljastatakse täienduskoolituse standardile vastav tõend täienduskoolituses osalemise või koolituse läbimise kohta. 

Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või
õpi- või töökogemuse kirjeldus

Eelnev kogemus arvuti kasutamisega mitte vähem kui 10 aastat, kesk, kõrg või kutseharidus.

Koolituse hind

650.00 EUR


Спикеры

  • Sergei Astapov

    Sergei Astapov

    Андрагог. Уровень 5.

    Стаж преподавания 5 лет. 

    Опыт в предпринимательстве более 20 лет. 

x